top of page

Подготовительный курс к бариатрической хирургии

Restart Formula Logo

4

1. דיאטה דלת פחמימות לפני הניתוח.

2. דיאטה רב שלבית לאחר הניתוח.

3. תכנית מעקב תזונתי לאחר הניתוח

4. מה זה "דמפינג סינדרום"?

<שם מאמר 1>
<שם מאמר 2>
<שם מאמר 2>
bottom of page