top of page

Подготовительный курс к бариатрической хирургии

Restart Formula Logo

2

1. מהו הרכב מאוזן לצלחת בריאה?

2. למה חשוב להרכיב צלחת באופן הזה במהלך ההכנה לניתוח?

3. למה חשוב לחלק את תכולת הצלחת באופן הזה לאחר הניתוח?

4. איך חלוקה נכונה של מרכיבי הצלחת תשפיע לטווח הארוך על הגוף לאחר הניתוח?

<שם מאמר 1>
<שם מאמר 2>
<שם מאמר 2>
bottom of page